Ochrana osobních údajů

V   souladu s   platnými předpisy o   ochraně osobních údajů je PT GAS CZECH s.r.o.  správcem osobních údajů existujících, bývalých nebo potenciálních zákazníků, které jsou vytvářeny jako součást našich služeb nebo prodeje zboží. Zároveň se v   rámci svého obchodního styku zavazujeme zachovávat jejich soukromí a   ochranu. Jako správce údajů určujeme cíl a   způsob jejich zpracování a   implementujeme příslušné technické a   organizační opatření k zajištění jejich ochrany před zneužitím v   souladu s platnými předpisy.

V   maximální míře poskytujeme služby v   prospěch zákazníků, a   proto je naším cílem umožnit Vám kontrolovat způsob používání Vašich osobních údajů.

Ochrana soukromí vyplývající z  našeho obchodního vztahu spočívá v  následujících skutečnostech:

Ø     Osobní údaje jsou zpracovávány v   souladu s Nařízením GDPR o   ochraně osobních údajů v   znění pozdějších předpisů.

Ø     PT GAS CZECH s.r.o. neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě státním orgánům v   případě kontroly, případně zprostředkovateli a   to na základě vzájemné smlouvy uzavřené dle Nařízení GDPR.

Ø     Zajišťujeme Vaše osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a   organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k   osobním údajům.

Ø    Dotyčná osoba má práva vymezené v Nařízení GDPR o   ochraně osobních údajů v   znění platných novel a   to konkrétně:

  1. právo na informace, které je plněna tímto obsahem a   obchodními podmínkami,
  2. právo požadovat přístup k   osobním údajům týkajících se dotčené osoby – spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a   pro jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  3. právo na opravu osobních údajů – Nařízení GDPR Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou zastaralé,
  4. právo na vymazání osobních údajů – využijete v   případě, pokud nemáte zájem, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje,
  5. právo na omezení zpracování osobních údajů – uplatníte v   případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v   rozporu se zákonem,
  6. právo namítat zpracování osobních údajů,
  7. právo na přenositelnost osobních údajů,
  8. právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k   zpracovávaným osobních údajů.

PT GAS CZECH s.r.o. od kupujícího získává následující osobní údaje:

Osobní údaje obchodního partnera

Vaše osobní údaje používané v   rámci obchodně-právního vztahu obsahují veškeré informace o   Vás, resp. Vaší firmě na základě, kterých je možní Vás přesně identifikovat. Pro účely obchodního vztahu evidujeme a   shromažďujeme následující osobní údaje:

–        Název firmy, fakturační adresa, jméno a   příjmení kontaktní osoby, telefonický a   e-mailový kontakt, dodací adresa, případně souřadnice GPS, údaje o   bankovním spojení.

–        U fyzických osob / živnostnících: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa fakturační adresa, případně dodací, pokud je jiná než fakturační, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky, resp. zásobování.

–        Kupující je odpovědný za technický stav svých tlakových nádob (plynové láhve) poskytnutých na naplnění firmě PT GAS CZECH s.r.o. Osoba pověřená kupujícím, odpovídá za předání a   příjem zboží prodávajícího. Za tímto účelem evidujeme jméno, příjmení a telefonní kontakt odpovědné osoby.

–        Kupující bere na vědomí a   souhlasí s   tím, že prodávající je v   průběhu trvání smluvního vztahu oprávněn zpracovávat a   používat tyto osobní údaje klienta za účelem evidence klientů a   podávání nabídek a   smluv v   souladu s   právním řádem České republiky dle nařízení GDPR platném a  účinném od 25.5.2018

Další typy shromažďovaných údajů:

–           informace o   bankovním účtu a   všechny změny týkající se ho, za účelem platebního styku;

–           Informace, které poskytujete obchodním zástupcem při obchodním jednání;

–           Informace, které poskytujete za účelem získání našich výrobků a   služeb;

–           Informace související s   předmětem podnikání, tj. používání našich služeb, koupi našich produktů, objednávky zboží a   služeb prostřednictvím e-mailové komunikace či na základě telefonického rozhovoru, nebo prostřednictvím třetích stran, které jsme na to zplnomocnily.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V   rámci vyřízení objednávky dochází k   zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, příjmový pokladniční doklad, zabezpečení dopravy i účtování v   účetnictví, případně evidence v   rámci skladového hospodářství.

Veškeré Vaše údaje získané během platnosti podepsané smlouvy prostřednictvím telefonického rozhovoru, e-mailové či písemné komunikace jsou zpracovány a   chráněné v   souladu s   novým nařízením. Během platnosti kupní smlouvy má zákazník právo a   povinnost nahlásit změny týkající se osobních údajů.

Od zákazníků nežádáme a   ani neshromažďujeme osobní údaje o   nezletilých mladších 16 let.

Důvody shromažďování osobních údajů

Informace a   údaje shromažďujeme a   zpracováváme pro potřeby podnikání a   zabezpečení bezpečnostních opatření při manipulaci s   tlakovými nádobami. Žádáme od zákazníků pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní a   nezbytné z   hlediska účelů, pro které se zpracovávají.

Zároveň jsou osobní údaje zákazníka shromažďovány i na plnění našich zákonných nebo smluvních povinností, a   mimo jiné na ochranu a   plnění našich zájmů, tj. právních nároků vůči zákazníkům a / nebo třetím stranám a   sporů s   nimi.

Předsmluvní kroky představují aktivity vykonávané prostřednictvím našich obchodních zástupců při prezentací naší nabídky v   rozsahu služeb a   produktů, vyžadují shromažďovat osobní údaje s   cílem naplnění zákaznických očekávání.

Poskytnutí osobních údajů je nutné a   nezbytné pro uzavření a   plnění rámcové kupní smlouvy, či samotného prodeje. Pokud nebudou poskytnuté osobní údaje nezbytné k vytvoření kupní smlouvy, firma PT GAS CZECH s.r.o. nebude moci vyhovět požadavkům zákazníka, dodat objednané služby nebo zrealizovat objednané služby.

Důvody zpracování osobních údajů:

–        Plnění povinností vyplývající z   naší obchodní činnosti (prodej produktů a   poskytování služeb).

–        Zabezpečení platebního styku.

–        Nabídka zboží a   služeb, které jsou v   souladu s   potřebami zákazníka.

–        Analytické a   statistické zpracování dat, plánování obchodních a   logistických činností.

–        Zjednodušení plnění objednávek, plánování tras a   prognózy poptávky.

–        Plnění našich zákonně stanovených povinností a   požadavků.

–        Zpracování jakýchkoli právních sporů se zákazníky nebo třetími stranami, v   kterých jsou používány osobní údaje zákazníků.

–        Provádění účetních a   statistických úkonů.

–        Plnění požadavků vůči zákazníkům a   dodavatelům.

Veškeré údaje zákazníků jsou používány výhradně pro potřeby vyplývající z   kupní smlouvy nebo obchodního styku.

Neposkytujeme osobní údaje o   zákaznících třetím stranám bez předchozího souhlasu. Zákazník má právo nás informovat o   tom, že nesouhlasí s kontaktováním z   naší strany pro jakékoliv další účely po předchozím udělení tohoto souhlasu.

Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:

–        Interní zaměstnanci: obchodní manažeři, skladoví pracovníci, účetní a   finanční oddělení, řidiči zabezpečující dodávku přímo ke zákazníkům.

–       Třetí strany, tj. zprostředkovatelé prodeje (oblastní sklady) s   kterými jsme uzavřeli obchodní vztah, za účelem plnění smlouvy a   umožnění dodávat naše produkty po celém území Česka. Subjekty generující potenciálních klientů, archivace na internetu, subjekty v   oblasti výzkumu a   statistických analýz, subjekty poskytující služby údržby externích subjektů, servis softwaru a   uchování dat, banky, jakož i v   případě sporů, vyšetřovatelé, právní poradci, agentury na vymazávání pohledávek, exekutoři, dlužníci a   právníci jakož i účastníci sporů.

Žádným jiným osobám neposkytujeme přístup k   Vašim osobním údajům, ledaže to vyžaduje nebo je povoleno podle platných zákonů nebo v   souladu s   našimi pravidly ochrany osobních údajů.

Případy, kdy můžeme zveřejnit osobní údaje zákazníka jiným třetím stranám:

–        Dodržování zákonných požadavků nebo odpovědi na povinný právní proces (např. Povolení k prohlídce nebo soudní rozkaz).

–        Informace vydané regulačním orgánem nebo jiným subjektům pro právní účely.

–       Ověření nebo prosazování dodržování   pravidly bezpečnostních opatření při manipulaci s   tlakovými nádobami.

–        Ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti firmy PT GAS CZECH s.r.o. nebo kterékoliv z   našich propojených subjektů, obchodních partnerů nebo zákazníků pro jakýkoli jiný účel, který je v   zájmu našem a   v   souladu s   předpisy o   ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zákazníka můžeme postoupit jiným obchodním subjektům v   souvislosti s   prodejem, postoupením, fúzí nebo jiným převodem celého podniku PT GAS CZECH s.r.o. nebo jeho části k   takovému hospodářskému subjektu.

Pokud vznikne nutnost poskytnout osobní údaje zákazníka třetím stranám, omezíme jejich povahu a   kategorie jen na ty, které jsou nutné na splnění smluvních závazků VZNIKLÉ vůči zákazníkům nebo vůči zákonným požadavkům.

Způsob ochrany osobních údajů:

–        Smluvní zajištění limitů zpracování osobních údajů interními zaměstnanci. Pravidelné školení zaměstnanců v   oblasti ochrany osobních údajů dle platné legislativy.

–        Vhodné technické, fyzické a   administrativní opatření zabezpečení osobních údajů před předvídatelnými riziky (neoprávněný přístup, zveřejnění, zničení nebo úprava dat).

–        Děláme vše pro to, abychom zajistili maximální ochranu uchování shromážděných informací v   bezpečném operačním prostředí nepřístupném neoprávněným osobám, nejsme však schopni zajistit jejich naprostou bezpečnost. Vzhledem k tomu uchováváme pouze nezbytné osobní údaje potřebné pro podnikatelské účely. Nerealizujeme ani nearchivuje kopie identifikačních průkazů (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz).

–        Spolupracujeme s   třetími stranami, které respektují právo na soukromí a   omezujeme jejich přístup pouze k   tím osobním údajům, které jsou nutné pro plnění jejich povinností. Výměna informace probíhá pomocí bezpečnostních protokolů, zabezpečující vysokou úroveň bezpečnosti osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů:

–        Rámcové kupní smlouvy se aktualizují každý rok. Předchozí neplatná se skartuje. Shromážděné údaje, osobní údaje související s   používáním našich služeb a   koupě zboží uchováváme během celého trvání obchodního vztahu se zákazníkem.

–        Osobní údaje sloužící pro potřeby účetnictví (faktury) se archivují dostupnými cestami pravidelně elektronicky, fyzicky po dobu legislativně určeného období plus jeden dodatečný rok po ukončení obchodní spolupráce kvůli zákonným, auditním a daňovým požadavkům. Po uplynutí tohoto období jsou osobní údaje související s   účtem zákazníka a   používáním služeb odstraňovány nebo podléhají anonymitě v   souladu s   předpisy o   ochraně osobních údajů.

Práva zákazníka

–        Přístup k   osobním údajům zákazníka.

–        Úpravu stávajících osobních údajů.

–        Vymazání osobních údajů s   výhradou jiných právních nebo smluvních závazků.

–        Předávání osobních údajů v

–        Namítat proti zpracování osobních údajů nebo omezit jejich přesnost, s   výhradou jejich odstranění nebo použití či obhajování zákonných práv zákazníka.

V   případě reklamací ohledně zacházení s   Vašimi osobními údaji, nahlašování změn, vymazání prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: e.kianickova@ptgas.sk.

MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Antispam

Zaškrtněte, kolik má ruka prstů:

     
KONTAKTNÍ ÚDAJE

PT GAS CZECH s.r.o.
Kulkova 4045/8
615 00 Brno – Židenice

ptgas@ptgas.sk
+420 731 234 492

OTEVÍRACÍ HODINY

VÝDEJ NA SKLADĚ
STŘEDA
08.00 h. – 12.00 h.

TELEFONICKÁ EVIDENCE OBJEDNÁVEK/INFO

PONDĚLÍ – PÁTEK
07.00 h. – 15.00 h.

OBĚD
10.30 h. – 11.30 h.