VÝROBA A DISTRIBUCE TECHNICKÝCH PLYNŮ

Oxid uhličitý

Označení
CO2

Výstražné upozornení
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pri zahřivání může vybuchnout.

H220 Extrémně hořlavý plyn.

H331 Toxický při vdechování.

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostné upozornení
P210 Chráňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekouřit.
P260 Nevdechujte prach, dým, plyn, mlhu, páry, aerosoly.
P377 Unikajíci hoříci plyn: Nehaste, nelze-li tak učinit bez rizika.
P381 Zda je to bezpečné, odstraňte všechny zdroje zapálení.
P403 Uchovávejte na dobře větraném míste.
P405 Skladujte uzamčené.

Signální slovo
Nebezpečí

Výstražné piktogramy

Bezpečnostní karta
KBU Oxid uhličitý