VÝROBA A DISTRIBUCE TECHNICKÝCH PLYNŮ

Kyslík

Označení
O2 UN 1072 EC 231-956-9

Výstražné upozornení
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívaní může  vybuchnout.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

Bezpečnostní upozornení
P220 Uchovávejte/skladujte mimo odevů a hořlavých materiálů.
P244 Redukční ventily udržujte bez mazadel a oleje.
P370 + P736 V případe požáru zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P403 Uchovávejte na dobře větraném míst

Signální slovo

Nebezpečí

Výstražné piktogramy

 

Bezpečnostní karta
KBU_Kyslik