VÝROBA A DISTRIBUCE TECHNICKÝCH PLYNŮ

Dusík

Označení
N2 UN 1072 EC 231-783-9

Výstažné upozornení
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pri zahřívání  může vybuchnout.
EIGA-AS Dusivý při vysokých koncentracích.

Bezpečnostné upozornení
P403 Uchovávejte na dobře větraném místě.

Signální slovo
Varování

Výstražné piktogramy

Bezpečnostní karta
KBU_Dusik