VÝROBA A DISTRIBUCE TECHNICKÝCH PLYNŮ

Argon

Označení
Ar UN 1006 EC 231-147-0

Výstražne upozornení
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout.

Bezpečnostné upozornení
P403 Uchovávejte na dobře větraném míste.

Signální slovo
Varování

Výstražné piktogramy

Bezpečnostní karta
KBU_Argon