VÝROBA A DISTRIBUCE TECHNICKÝCH PLYNŮ

Acetylen

Označení
C2H2 UN 1001 EC 200-816-9

Výstražné upozornení
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pri zahřivání může vybuchnout.

H220 Extrémně hořlavý plyn.

EUH006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

Bezpečnostné upozornení
P210 Chráňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekouřit.
P377 Unikajíci hoříci plyn: Nehaste, nelze-li tak učinit bez rizika.
P381 Zda je to bezpečné, odstraňte všechny zdroje zapálení.
P403 Uchovávejte na dobře větraném míste.

Signální slovo
Nebezpečí

Výstražné piktogramy

Bezpečnostní karta
KBU_Acetylén